New Posts 新近篇

顧隨論攝影。「氤氲乃介乎夷猶與堅實之間者,有夷猶之姿態而不甚飄渺,有錘煉之功夫而不甚堅實。錘煉是清楚,氤氲與朦朧相似,氤氲是文字上的朦朧而清楚,清楚而又朦朧。」讀顧隨談詩

Archive 文存

Index 篇目索引